Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was gekomen. De werknemer heeft bij het UWV een aanvraag voor een ziektewetuitkering ingediend, die werd afgewezen. Tegen de afwijzing heeft de werknemer bezwaar gemaakt, dat door het UWV ongegrond is verklaard.

Meer dan een jaar na de door de werkgever aangehouden datum van beëindiging van het dienstverband maakte een advocaat namens de werknemer aanspraak op loondoorbetaling bij ziekte en uitbetaling van achterstallig loon. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is blijven bestaan. De loonvorderingen heeft de kantonrechter afgewezen omdat het beroep van de werkgever op rechtsverwerking slaagde. De werknemer heeft te lang gewacht met het instellen van zijn loonvordering.

In hoger beroep voerde de werknemer aan dat de kantonrechter het beroep op rechtsverwerking ten onrechte heeft gehonoreerd. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is meer nodig dan het enkele tijdsverloop of het stilzitten van een partij. Er dient een bijzondere omstandigheid te zijn waardoor bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken of waardoor de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

Volgens het Hof Den Haag heeft de kantonrechter terecht geoordeeld dat het beroep op rechtsverwerking van de werkgever slaagt. De werknemer heeft geen bezwaar gemaakt tegen de stopzetting van de loonbetaling of tegen het standpunt van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst was geëindigd. Namens de werknemer is in de bezwaarprocedure bij het UWV het standpunt ingenomen dat de arbeidsovereenkomst geëindigd was. De werkgever was bij deze procedure betrokken. Na de afwijzing van het bezwaar door het UWV heeft de werknemer nog ruim vier maanden gewacht voordat hij aanspraak maakte op loon bij de werkgever, ondanks dat hij door een advocaat werd bijgestaan.

Naar het oordeel van het hof is sprake van bijzondere omstandigheden en van een handelwijze, die meer omvat dan het enkel stilzitten of laten verstrijken van de tijd door de werknemer. Onder deze omstandigheden mocht de werkgever er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de werknemer zijn aanspraak op loon niet meer geldend zou maken.

Lees verder

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan.

De parkeerverordening van de gemeente Diemen bepaalt dat aan de belastingplicht op aangewezen locaties alleen kan worden voldaan door de aanschaf van een dagkaart. De heffingsambtenaar heeft van iemand, die geen parkeerbelasting had voldaan, het dagtarief nageheven. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag was de parkeertijd met minder dan een uur overschreden. Volgens de rechtbank Amsterdam is het opleggen van een naheffingsaanslag op basis van een vast dagtarief, ongeacht de duur van het parkeren, in strijd met de Gemeentewet.

De heffingsambtenaar voerde als subsidiair standpunt aan, dat nageheven zou kunnen worden op basis van de werkelijke parkeerduur. De rechtbank deelde dat standpunt niet. De gemeente heeft de keuze om te bepalen dat forfaitair op basis van een parkeerduur van een uur wordt nageheven of op basis van de werkelijke parkeerduur. Uit de parkeerverordening volgt niet dat de gemeente Diemen de keuze heeft gemaakt na te heffen op basis van de werkelijke parkeerduur.

De rechtbank heeft de naheffingsaanslag vernietigd en de heffingsambtenaar veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten.

Lees verder

Al het Nieuws

18 aug 2022

Verjaring loonvordering

Lees verder
18 aug 2022

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Lees verder
18 aug 2022

Aanslag forensenbelasting vernietigd

Lees verder
18 aug 2022

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Lees verder
11 aug 2022

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Lees verder
11 aug 2022

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

Lees verder
04 aug 2022

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

Lees verder
04 aug 2022

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Lees verder
04 aug 2022

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Lees verder
04 aug 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Lees verder
28 jul 2022

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Lees verder
28 jul 2022

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

Lees verder
28 jul 2022

Openstelling saneringsregeling visserij

Lees verder
28 jul 2022

Rekenmodel rechtsherstel box 3

Lees verder
21 jul 2022

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

Lees verder
21 jul 2022

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

Lees verder
21 jul 2022

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing

Lees verder
14 jul 2022

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

Lees verder
14 jul 2022

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

Lees verder
14 jul 2022

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

Lees verder
07 jul 2022

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

Lees verder
07 jul 2022

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

Lees verder
07 jul 2022

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Lees verder
07 jul 2022

Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen

Lees verder
07 jul 2022

Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3

Lees verder
07 jul 2022

Stand van zaken nieuw GLB

Lees verder
30 jun 2022

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

Lees verder
30 jun 2022

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Lees verder
30 jun 2022

Wet betaald ouderschapsverlof

Lees verder
30 jun 2022

Bezwaarschrift in vreemde taal

Lees verder
30 jun 2022

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

Lees verder
23 jun 2022

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Lees verder
23 jun 2022

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

Lees verder
23 jun 2022

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

Lees verder
23 jun 2022

Extra verhoging minimumloon per 2023

Lees verder
23 jun 2022

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Lees verder
16 jun 2022

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Lees verder
16 jun 2022

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

Lees verder
16 jun 2022

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Lees verder
16 jun 2022

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

Lees verder
16 jun 2022

Aanvragen TVL startende ondernemers

Lees verder
16 jun 2022

Moties inzake rechtsherstel box 3

Lees verder
16 jun 2022

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

Lees verder
09 jun 2022

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Lees verder
09 jun 2022

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Lees verder
09 jun 2022

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

Lees verder
09 jun 2022

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

Lees verder
09 jun 2022

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

Lees verder
02 jun 2022

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Lees verder
02 jun 2022

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

Lees verder
02 jun 2022

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Lees verder
02 jun 2022

Nultarief btw voor groenten en fruit?

Lees verder
02 jun 2022

Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens

Lees verder
25 mei 2022

Onterechte loonsanctie

Lees verder
25 mei 2022

Fictieve onroerende zaak

Lees verder
25 mei 2022

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

Lees verder
25 mei 2022

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

Lees verder
25 mei 2022

Voorjaarsnota 2022

Lees verder
19 mei 2022

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

Lees verder
19 mei 2022

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Lees verder
19 mei 2022

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

Lees verder
19 mei 2022

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

Lees verder
19 mei 2022

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Lees verder
12 mei 2022

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

Lees verder
12 mei 2022

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Lees verder
12 mei 2022

Goodwill te snel afgeschreven

Lees verder
12 mei 2022

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

Lees verder
12 mei 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Lees verder
12 mei 2022

Aanpassing termijn betalingsregeling

Lees verder
05 mei 2022

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

Lees verder
05 mei 2022

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Lees verder
05 mei 2022

Referentieobjecten WOZ-waardering

Lees verder
05 mei 2022

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

Lees verder
28 apr 2022

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Lees verder
28 apr 2022

Denk aan de verplichte RI&E

Lees verder
28 apr 2022

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

Lees verder
28 apr 2022

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Lees verder
21 apr 2022

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

Lees verder
21 apr 2022

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Lees verder
21 apr 2022

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

Lees verder
21 apr 2022

Contouren nieuw systeem box 3

Lees verder
21 apr 2022

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

Lees verder
14 apr 2022

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden

Lees verder
14 apr 2022

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Lees verder
14 apr 2022

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Lees verder
14 apr 2022

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

Lees verder
07 apr 2022

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

Lees verder
07 apr 2022

Geen faillissementsuitkering voor dga

Lees verder
07 apr 2022

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

Lees verder
07 apr 2022

Omzetbelasting over privégebruik

Lees verder
07 apr 2022

Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet

Lees verder
07 apr 2022

Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning

Lees verder
07 apr 2022

Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

Lees verder
31 mrt 2022

Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet

Lees verder
31 mrt 2022

Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

Lees verder
31 mrt 2022

Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst

Lees verder
31 mrt 2022

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

Lees verder
31 mrt 2022

Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Lees verder
24 mrt 2022

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht