Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht. Het recht op aftrek is beperkt tot goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) sluit de aftrek van omzetbelasting uit op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, die beneden de kostprijs ter beschikking worden gesteld. Er geldt een drempelbedrag van € 227 per begunstigde voordat de aftrekbeperking in werking treedt. Met een eigen bijdrage van de werknemer voor een personeelsvoorziening werd tot en met 2023 rekening gehouden bij de beantwoording van de vraag of het drempelbedrag is overschreden. Door een besluit van de staatssecretaris van Financiën is dit met ingang van 2024 niet langer het geval. In het besluit staat dat het BUA de aftrek van een eigen bijdrage op de omvang van de personeelsvoorziening of het relatiegeschenk niet toestaat. De aftrek van de eigen bijdrage is de uitleg die de Belastingdienst aan het BUA heeft gegeven. Volgens het besluit geldt deze uitleg van de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2024 niet langer. Dat betekent dat het drempelbedrag eerder wordt bereikt en de aftrekbeperking dus eerder in werking treedt. 

Lees verder

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende vragen om vergoeding van immateriële schade. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2016 een normbedrag vastgesteld van € 500 per half jaar termijnoverschrijding.

De Rechtbank Noord Holland heeft in een procedure over een WOZ-beschikking de vergoeding voor immateriële schade beperkt tot een bedrag van € 50 per halfjaar. De WOZ-beschikking betrof een kinderdagverblijf. Voor de rechtbank was het geringe financiële belang van de procedure aanleiding om af te wijken van het normbedrag. In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam dat er in bijzondere gevallen ruimte is voor afwijkingen van het normbedrag. Het financiële belang bij de procedure bedroeg € 750 aan onroerendezaakbelasting. Het hof vond het feit dat dit bedrag lager is dan de gevraagde vergoeding van € 1.000 geen reden om af te wijken van het normbedrag. Volgens het hof impliceren forfaitaire bedragen een zekere bandbreedte, zodat de vergoeding voor geleden immateriële schade hoger kan zijn dan het financiële belang van een zaak.

Lees verder

Al het Nieuws

29 feb 2024

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Lees verder
29 feb 2024

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Lees verder
29 feb 2024

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Lees verder
29 feb 2024

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

Lees verder
29 feb 2024

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Lees verder
29 feb 2024

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Lees verder
22 feb 2024

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Lees verder
22 feb 2024

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Lees verder
22 feb 2024

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Lees verder
22 feb 2024

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

Lees verder
22 feb 2024

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Lees verder
22 feb 2024

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Lees verder
22 feb 2024

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

Lees verder
22 feb 2024

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

Lees verder
15 feb 2024

Kamervragen voordelen familiehypotheek

Lees verder
15 feb 2024

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Lees verder
15 feb 2024

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

Lees verder
15 feb 2024

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Lees verder
08 feb 2024

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

Lees verder
08 feb 2024

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

Lees verder
08 feb 2024

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

Lees verder
08 feb 2024

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Lees verder
01 feb 2024

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Lees verder
01 feb 2024

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Lees verder
01 feb 2024

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

Lees verder
01 feb 2024

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

Lees verder
01 feb 2024

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

Lees verder
25 jan 2024

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Lees verder
25 jan 2024

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

Lees verder
25 jan 2024

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

Lees verder
18 jan 2024

Geen recht op aftrek elders belast

Lees verder
18 jan 2024

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

Lees verder
18 jan 2024

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbonden

Lees verder
18 jan 2024

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Lees verder
11 jan 2024

Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsidies

Lees verder
11 jan 2024

Legaat is geen schenking

Lees verder
11 jan 2024

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Lees verder
04 jan 2024

Tarieven en heffingskortingen 2024

Lees verder
04 jan 2024

Energielijst 2024 vastgesteld

Lees verder
04 jan 2024

Wettelijke rente per 1 januari 2024

Lees verder
04 jan 2024

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Lees verder
04 jan 2024

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Lees verder
04 jan 2024

Wijzigingen loonbelasting 2024

Lees verder
21 dec 2023

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

Lees verder
21 dec 2023

Prejudiciële vragen over karakter naheffingsaanslag parkeerbelasting

Lees verder
21 dec 2023

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

Lees verder
21 dec 2023

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

Lees verder
14 dec 2023

Beschikking fiscale eenheid

Lees verder
14 dec 2023

Overeenkomst met België over vaste inrichting en thuiswerkende werknemers

Lees verder
14 dec 2023

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

Lees verder
14 dec 2023

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3

Lees verder
07 dec 2023

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

Lees verder
07 dec 2023

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

Lees verder
07 dec 2023

24-weken-eis asielzoekers onderuitgehaald

Lees verder
07 dec 2023

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

Lees verder
30 nov 2023

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

Lees verder
30 nov 2023

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

Lees verder
30 nov 2023

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Lees verder
23 nov 2023

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Lees verder
23 nov 2023

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

Lees verder
23 nov 2023

Premiepercentages 2024

Lees verder
16 nov 2023

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce

Lees verder
16 nov 2023

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Lees verder
16 nov 2023

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Lees verder
16 nov 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Lees verder
09 nov 2023

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Lees verder
09 nov 2023

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Lees verder
09 nov 2023

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Lees verder
09 nov 2023

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Lees verder
09 nov 2023

Salaris dga in 2023

Lees verder
09 nov 2023

Aandachtspunten btw 2023

Lees verder
09 nov 2023

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Lees verder
09 nov 2023

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Lees verder
09 nov 2023

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

Lees verder
09 nov 2023

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Lees verder
09 nov 2023

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

Lees verder
09 nov 2023

Giftenaftrek in 2023

Lees verder
09 nov 2023

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Lees verder
02 nov 2023

NHG-grens 2024 vastgesteld

Lees verder
02 nov 2023

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

Lees verder
02 nov 2023

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Lees verder
26 okt 2023

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

Lees verder
26 okt 2023

Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen

Lees verder
26 okt 2023

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Lees verder
24 okt 2023

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen?

Lees verder
24 okt 2023

Giften

Lees verder
19 okt 2023

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2024

Lees verder
19 okt 2023

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden

Lees verder
19 okt 2023

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

Lees verder
12 okt 2023

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vrijwilligersvergoeding

Lees verder
12 okt 2023

Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box 3

Lees verder
12 okt 2023

Bedrag minimumuurloon per 1 januari 2024

Lees verder
05 okt 2023

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

Lees verder
05 okt 2023

Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

Lees verder
05 okt 2023

Wijziging Leidraad Invordering

Lees verder
05 okt 2023

Voorstel Wet werken waar je wilt verworpen

Lees verder
28 sep 2023

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

Lees verder
28 sep 2023

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

Lees verder
21 sep 2023

Belastingplan 2024

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht