Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit het Handelsregister moeilijker maken. De afgeschermde woonadressen zijn wel in te zien door overheidsorganisaties en door beroepsgroepen zoals advocaten en deurwaarders.

Een volgende stap om het ongewenste gebruik van adresgegevens tegen te gaan moet volgen uit de Datavisie Handelsregister, die het ministerie van EZK ontwikkelt. Het vestigingsadres van ondernemingen blijft ook na 1 januari 2022 op te vragen. De wijziging van het Handelsregisterbesluit biedt geen oplossing voor ondernemers van wie het vestigingsadres van de onderneming gelijk is aan het woonadres. De Datavisie Handelsregister moet leiden tot mogelijkheden om de privacy ook voor deze groep beter te beschermen. Een eerste versie van de Datavisie wordt in november ter consultatie gepubliceerd.

Lees verder

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde kwartaal van 2021 opengesteld. De aanleiding hiervoor is dat veel landbouwbedrijven tegen het voor de TVL geldende maximum aan subsidie van € 225.000 aanlopen. Dat maximum is gesteld in het Europese staatssteunkader. De noodzaak voor een aanvullende regeling is daardoor groot.

De OVK voor het derde kwartaal wijkt qua voorwaarden niet af van de voorgaande regeling. Het tijdelijke steunkader van de EU bepaalt dat alle steun uiterlijk op 31 december 2021 moet zijn verleend. De regeling vervalt daarom per die datum. Dat betekent dat na 31 december 2021 er geen grondslag meer is om subsidie te verlenen en voor 1 januari 2022 een besluit over het verstrekken van subsidie moet zijn genomen.

Vooruitlopend op de publicatie van deze regeling is het loket voor de OVK bij RVO.nl al op 14 oktober 2021 geopend.

Lees verder

Al het Nieuws

14 Oct 2021

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Lees verder
04 Nov 2021

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

Lees verder
04 Nov 2021

Vaststellingsloket NOW-2 langer open

Lees verder
04 Nov 2021

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

Lees verder
21 Oct 2021

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

Lees verder
11 Nov 2021

Aftrekbeperking IB ondernemers

Lees verder
11 Nov 2021

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

Lees verder
11 Nov 2021

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

Lees verder
11 Nov 2021

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

Lees verder
11 Nov 2021

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

Lees verder
11 Nov 2021

Verliesverrekening Vpb

Lees verder
04 Nov 2021

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden

Lees verder
04 Nov 2021

Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan

Lees verder
14 Oct 2021

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Lees verder
14 Oct 2021

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Lees verder
14 Oct 2021

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Lees verder
21 Oct 2021

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Lees verder
21 Oct 2021

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

Lees verder
02 Dec 2021

Werknemer nam per direct ontslag

Lees verder
21 Oct 2021

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

Lees verder
28 Oct 2021

Verlaging tarieven energiebelasting 2022

Lees verder
28 Oct 2021

Vragen Belastingverdrag Duitsland

Lees verder
28 Oct 2021

Minimumlonen per 1 januari 2022

Lees verder
11 Nov 2021

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Lees verder
11 Nov 2021

Bijtelling privégebruik fiets

Lees verder
11 Nov 2021

Aandachtspunten jaarafsluiting

Lees verder
25 Nov 2021

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Lees verder
25 Nov 2021

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Lees verder
25 Nov 2021

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

Lees verder
25 Nov 2021

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Lees verder
29 Nov 2021

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Lees verder
02 Dec 2021

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

Lees verder
02 Dec 2021

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

Lees verder
02 Dec 2021

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

Lees verder
02 Dec 2021

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

Lees verder
11 Nov 2021

Fiscale eenheid Vpb

Lees verder
18 Nov 2021

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Lees verder
18 Nov 2021

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

Lees verder
18 Nov 2021

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

Lees verder
11 Nov 2021

Afdracht over privégebruik

Lees verder
11 Nov 2021

Herziening aftrek voorbelasting

Lees verder
11 Nov 2021

Doe tijdig suppletieaangifte

Lees verder
11 Nov 2021

Salaris dga

Lees verder
11 Nov 2021

Belastingheffing in box 3

Lees verder
11 Nov 2021

Los (extra) af op uw hypotheek

Lees verder
11 Nov 2021

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

Lees verder
11 Nov 2021

Premies lijfrenteverzekeringen

Lees verder
18 Nov 2021

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Lees verder
18 Nov 2021

Start vaststelling TVL Q2 2021

Lees verder
07 Oct 2021

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Lees verder
30 Sep 2021

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

Lees verder
30 Sep 2021

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

Lees verder
30 Sep 2021

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

Lees verder
07 Oct 2021

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Lees verder
07 Oct 2021

Vaststellingsaanvraag NOW-1

Lees verder
07 Oct 2021

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Lees verder
07 Oct 2021

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Lees verder
07 Oct 2021

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Lees verder
08 Jul 2021

Publicatie Garantieregeling Evenementen

Lees verder
29 Jul 2021

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Lees verder
05 Aug 2021

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

Lees verder
05 Aug 2021

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Lees verder
05 Aug 2021

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Lees verder
12 Aug 2021

Subsidie verduurzaming mkb

Lees verder
12 Aug 2021

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Lees verder
12 Aug 2021

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Lees verder
19 Aug 2021

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Lees verder
19 Aug 2021

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Lees verder
19 Aug 2021

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Lees verder
05 Aug 2021

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie

Lees verder
29 Jul 2021

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Lees verder
29 Jul 2021

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Lees verder
08 Jul 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Lees verder
08 Jul 2021

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Lees verder
08 Jul 2021

Wijziging Leidraad Invordering

Lees verder
15 Jul 2021

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Lees verder
15 Jul 2021

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Lees verder
15 Jul 2021

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Lees verder
15 Jul 2021

Steunmaatregel varend erfgoed

Lees verder
22 Jul 2021

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Lees verder
22 Jul 2021

Mededeling verrekening door Belastingdienst

Lees verder
22 Jul 2021

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Lees verder
29 Jul 2021

Regeling NOW-4 gepubliceerd

Lees verder
26 Aug 2021

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Lees verder
26 Aug 2021

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Lees verder
26 Aug 2021

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Lees verder
23 Sep 2021

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

Lees verder
23 Sep 2021

Bijtelling emissievrije auto

Lees verder
23 Sep 2021

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Lees verder
23 Sep 2021

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Lees verder
23 Sep 2021

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Lees verder
23 Sep 2021

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

Lees verder
23 Sep 2021

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Lees verder
23 Sep 2021

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

Lees verder
23 Sep 2021

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

Lees verder
23 Sep 2021

Aanpassingen bpm

Lees verder
23 Sep 2021

Verlaging tarief verhuurderheffing

Lees verder
26 Aug 2021

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Lees verder
23 Sep 2021

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht