Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting geldt een auto als een nieuwe auto wanneer deze niet langer dan zes maanden geleden voor het eerst in gebruik is genomen en maximaal 6.000 km heeft afgelegd.

De belastingdienst legde vanwege de intracommunautaire verwering van een nieuwe auto een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Het betrof een door een in Nederland wonende werknemer in Duitsland gekochte auto, die de werknemer vervolgens doorverkocht aan zijn werkgever. Niet in geschil was dat de auto aan en door de werknemer was geleverd en dat de auto kwalificeerde als een nieuw vervoermiddel. Evenmin was in geschil dat het vervoer van de auto van Duitsland naar Nederland moest worden toegerekend aan de levering door de dealer aan de werknemer en niet aan de levering door de werknemer aan zijn werkgever.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelde vast dat de werknemer een intracommunautaire verwerving van de auto in Nederland heeft verricht. De werknemer bestreed de naheffingsaanslag omdat sprake was van een dubbele heffing, namelijk van Duitse btw op de aankoop en omzetbelasting op de intracommunautaire verwerving. Volgens hem zou in Nederland rekening moeten worden gehouden met de al in Duitsland betaalde Duitse btw, die op de auto is blijven drukken.

De btw-richtlijn 2006 kent echter de mogelijkheid om een in een andere lidstaat gekochte auto vrij van buitenlandse btw in Nederland te verwerven door tijdig teruggaaf te vragen van de in het buitenland geheven btw. De werknemer heeft de daarvoor geldende termijn ongebruikt laten verstrijken. Daar hoeft de Nederlandse Belastingdienst geen rekening mee te houden. Het hof heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

Lees verder

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Hoewel het de zesde tranche van de NOW betreft, heeft de regeling de naam NOW-4 gekregen. Ten opzichte van de NOW-3 geldt in het derde kwartaal van 2021 een omzetverliesplafond. Het op te geven omzetverlies voor de berekening van de hoogte van de NOW wordt begrensd op 80%. Een hoger verwacht of gerealiseerd omzetverlies dan 80% leidt niet tot een hoger subsidiebedrag. Het subsidiepercentage blijft 85. Dit betekent dat een bedrijf met een omzetverlies van 80% of meer subsidie krijgt voor 68% (80 x 85%) van de loonkosten. Voor bedrijven met een omzetverlies van 20 tot 80% verandert er niets ten opzichte van de eerdere regeling. Het kabinet verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar alle restricties en contactbeperkende maatregelen zullen zijn opgeheven. Daarom wordt alle steun, waaronder de NOW, met ingang van het vierde kwartaal beëindigd.

Evenals in de NOW-1, -2 en -3 geldt een omzetverliesdrempel van 20%. De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten van 40% blijft in stand. Ook de maximering van het in aanmerking te nemen loon blijft hetzelfde, namelijk tweemaal het maximum dagloon (€ 9.812,30 per maand).

Ook onder de NOW-4 mag de loonsom met 10% dalen zonder gevolgen voor het subsidiebedrag.

Onder de NOW-4 is een derdenverklaring nodig vanaf € 40.000 aan voorschot of definitief subsidiebedrag. Een accountantsverklaring is vereist wanneer het voorschot of de definitieve subsidie € 125.000 of meer bedraagt.

Een aanvraag voor de NOW-4 kan tot en met 30 september 2021 worden ingediend bij het UWV.

Lees verder

Al het Nieuws

16 Sep 2021

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Lees verder
29 Jul 2021

Regeling NOW-4 gepubliceerd

Lees verder
29 Jul 2021

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Lees verder
29 Jul 2021

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Lees verder
05 Aug 2021

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

Lees verder
05 Aug 2021

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Lees verder
05 Aug 2021

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Lees verder
05 Aug 2021

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie

Lees verder
12 Aug 2021

Subsidie verduurzaming mkb

Lees verder
22 Jul 2021

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Lees verder
22 Jul 2021

Mededeling verrekening door Belastingdienst

Lees verder
22 Jul 2021

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Lees verder
08 Jul 2021

Publicatie Garantieregeling Evenementen

Lees verder
08 Jul 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Lees verder
08 Jul 2021

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Lees verder
08 Jul 2021

Wijziging Leidraad Invordering

Lees verder
15 Jul 2021

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Lees verder
15 Jul 2021

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Lees verder
15 Jul 2021

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Lees verder
15 Jul 2021

Steunmaatregel varend erfgoed

Lees verder
12 Aug 2021

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Lees verder
12 Aug 2021

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Lees verder
02 Sep 2021

Schenking schilderij in termijnen

Lees verder
02 Sep 2021

Terugvragen buitenlandse btw

Lees verder
09 Sep 2021

Termijn aanvraag OVK verlengd

Lees verder
09 Sep 2021

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Lees verder
09 Sep 2021

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Lees verder
16 Sep 2021

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Lees verder
16 Sep 2021

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

Lees verder
16 Sep 2021

Levering slooppand of bouwterrein?

Lees verder
29 Jul 2021

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Lees verder
02 Sep 2021

Einde generieke steun coronacrisis

Lees verder
02 Sep 2021

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Lees verder
19 Aug 2021

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Lees verder
19 Aug 2021

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Lees verder
19 Aug 2021

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Lees verder
26 Aug 2021

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Lees verder
26 Aug 2021

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Lees verder
26 Aug 2021

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Lees verder
26 Aug 2021

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Lees verder
02 Sep 2021

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

Lees verder
01 Jul 2021

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

Lees verder
01 Jul 2021

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Lees verder
01 Jul 2021

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Lees verder
01 Jul 2021

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Lees verder
01 Jul 2021

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

Lees verder
01 Jul 2021

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

Lees verder
10 Jun 2021

Startersregeling TVL

Lees verder
10 Jun 2021

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Lees verder
10 Jun 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Lees verder
17 Jun 2021

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Lees verder
17 Jun 2021

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Lees verder
17 Jun 2021

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Lees verder
17 Jun 2021

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Lees verder
24 Jun 2021

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Lees verder
24 Jun 2021

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Lees verder
24 Jun 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Lees verder
24 Jun 2021

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

Lees verder
24 Jun 2021

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

Lees verder
04 Feb 2021

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Lees verder
25 Jan 2021

Overige maatregelen coronacrisis

Lees verder
25 Jan 2021

Urencriterium 2021

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen loonheffingen

Lees verder
25 Jan 2021

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

Lees verder
25 Jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

Lees verder
25 Jan 2021

Aanpassing NOW

Lees verder
25 Jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen – TVL

Lees verder
21 Jan 2021

Aanhorigheden bij woning

Lees verder
21 Jan 2021

Auto als verplicht privévermogen

Lees verder
21 Jan 2021

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen particulieren

Lees verder
25 Jan 2021

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Lees verder
21 Jan 2021

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Lees verder
04 Feb 2021

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Lees verder
04 Feb 2021

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Lees verder
04 Feb 2021

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Lees verder
04 Feb 2021

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Lees verder
04 Feb 2021

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Lees verder
04 Feb 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

Lees verder
28 Jan 2021

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Lees verder
28 Jan 2021

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Lees verder
25 Jan 2021

Coronamaatregelen omzetbelasting

Lees verder
01 Jan 1970

An error occured

Lees verder
14 Jan 2021

Verlenging afspraken grensarbeiders

Lees verder
14 Jan 2021

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Lees verder
15 Dec 2020

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

Lees verder
17 Dec 2020

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

Lees verder
17 Dec 2020

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

Lees verder
17 Dec 2020

Belastingplicht vennootschapsbelasting

Lees verder
24 Dec 2020

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Lees verder
24 Dec 2020

Energielijst 2021 vastgesteld

Lees verder
24 Dec 2020

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

Lees verder
24 Dec 2020

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

Lees verder
24 Dec 2020

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Lees verder
24 Dec 2020

Uitstel aflossing Tozo-lening

Lees verder
07 Jan 2021

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Lees verder
07 Jan 2021

Wijzigingen loonbelasting 2021

Lees verder
07 Jan 2021

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Lees verder
14 Jan 2021

Pilot webmodule DBA gestart

Lees verder

Gaan we samenwerken?

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, we wisselen graag eens met je van gedachten!

Stuur een bericht